هر روز یک تمرین

دوره های بصورت ویدیو ارائه خواهد. ما در هر جلسه تمرینات کراس فیت میزان سختی تمرینات و میزان کالری مصرفی را هم برای شما مشخص خواهیم کرد

تمرین-در -خانه-۹۶۱۲۱۳

10

تمرین روزانه کرس فیت ۲۵-۱۰-۹۷

10

تمرین روزانه کرس فیت ۲۴-۱۰-۹۷