در فیت پرشیا ما اعتقاد داریم که هر چیزی از یک اتحاد خوب زاییده می شود و برای موفق بودن باید یک تیم خوب داشت  و افتخار ما داشتن تیمی متعهد و مطلع می باشد که هر روز روز با اتکا به این تیم میتوانیم باعث پیشرفت و  توسعه ورزش ایران شویم